Thời sự - Chính trị

Vĩnh Linh đưa Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng vào thực tiễn


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 09/08/2022 8:36:51 SA

Ngày 06/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 27 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.Thực hiện các nội dung Nghị quyết, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển đội ngũ trí thức, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động có hiệu quả.

 

 

Sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được ban hành, Huyện ủy Vĩnh Linh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện NQ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tiến hành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp tiến hành học tập, quán triệt NQ. Toàn huyện thu hút gần 98% đảng viên tham gia; tỷ lệ người lao động và Nhân dân tham gia học tập đạt 81%. Qua đó đã nâng cao nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức trong đại đa số Nhân dân; mặt khác đội ngũ trí thức cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, vận mệnh dân tộc mà cùng đoàn kết, ra sức thi đua lao động sáng tạo, phát huy sở trường, tài năng, đóng góp trí tuệ và sức lực để xây dựng quê hương.

 

Để cụ thể hóa NQ số 27, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành quyết  định số 1517/2012 về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức huyện và cán bộ công chức 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà; HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 42/2017 và Nghị quyết 97/2021  về hỗ trợ kinh phí đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ công chức 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025 nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn huyện. UBND huyện Vĩnh Linh cũng đã ban hành đề án 1616 ngày 14/9/2021 về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025”… Việc ban hành các văn bản, chính sách đã tạo động lực khích lệ, động viên để đội ngũ trí thức chủ động học hỏi, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác.

 

Tính đến nay, đội ngũ cán bộ công chức viên chức toàn huyện có 1.921 người. Trong đó công chức hành chính cấp huyện 82 người; viên chức sự nghiệp thuộc huyện và biên chế hội 32 người; 1.379 viên chức sự nghiệp giáo dục; cán bộ chuyên trách và công chức xã, thị trấn 373 người; cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể 56 người. Về cơ cấu, chất lượng: CBCCVC tại các phòng ban đơn vị sự nghiệp thuộc huyện có 31.5% người có trình độ chuyên môn sau đại học, 63% có trình độ đại học, có 26.4% người có trình độ cao cấp chính trị, trung cấp 50,8%; Khối xã, thị trấn có 5,6% người có trình độ chuyên môn sau đại học, 79,6% có trình độ đại học, có 4,1% người có trình độ cao cấp chính trị, trung cấp 72,4%; Khối cán CBCC đoàn thể, mặt trận có 25,9% người có trình độ sau đại học, 63,7% người có trình độ đại học, có 39,7% người có trình độ cao cấp chính trị, trung cấp 46,5%. Đối với đội ngũ viên chức giáo dục có 94% giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

         

Hầu hết CBCCVC được tuyển dụng đều có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Các cơ sở giáo dục-đào tạo trên địa đã góp phần rất quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài khoa học góp phần thiết thực nâng cao dân trí, trình độ khoa học và công nghệ. Tỷ lệ đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Nhiều cán bộ vừa tham gia công tác quản lý, vừa nghiên cứu khoa học, vì vậy đã tạo điều kiện tốt để bổ sung kiến thức giúp hoạt động quản lý ngày càng tốt hơn. Trong sản xuất và đời sống, đội ngũ trí thức đã luôn phát huy vai trò quan trọng, nhanh chóng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng có kết quả nhiều thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống.

 

Giai đoạn 2023- 2030, tầm nhìn đến 2045, huyện phấn đấu đạt mục tiêu có được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối với khối Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có 100% đội ngũ CBCC có trình độ đại học; 60% có trình độ TC LLCT; 40% có trình độ cao cấp. Đối với khối phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện có 40% đội ngũ CBCC có trình độ sau đại học; 60% có trình độ TC LLCT; 35% có trình độ cao cấp. Khối xã, thị trấn có 100% CBCC có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Trong đó 90% có trình độ đại học, 5% có trình độ sau đại học;100% có trình độ sơ cấp chính trị… Mặt khác tăng cường ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự, khởi nghiệp; phát triển lực lượng sản xuất, nâng cáo năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

 

Để đạt mục tiêu trên, Vĩnh Linh đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW bằng việc đẩy mạnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách có liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức, tạo cơ chế, chính sách đãi ngộ, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài. Tạo môi trường và những điều kiện thuận lợi nhất để đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ trí thức có tài, có đức, phát huy năng lực bản thân, cống hiến cho xã hội, phục vụ cho việc xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh theo hướng CNH, HĐH. Rà soát lại đội ngũ CBCCVC và sắp xếp bố trí công tác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và sở trường của mỗi người để phát huy được năng lực và nâng cao khả năng cống hiến của CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức của huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị.

 

Mỹ Hằng

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh tổ chức đợt cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 12/9 (8/9/2022)
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (7/9/2022)
Quảng Trị: Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều năm 2022 (6/9/2022)
Giá trị to lớn, sâu sắc của bản Tuyên ngôn Độc lập (1/9/2022)
Vĩnh Linh tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ (1/9/2022)
Bàn về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (31/8/2022)
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 (31/8/2022)
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị (29/8/2022)
Sức sống mới trên quê hương Vĩnh Linh (26/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh