Thời sự - Chính trị

Tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 27/01/2022 9:46:30 SA

Với quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang trao đổi về công tác xây dựng Đảng với phóng viên.

 

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng ở huyện Vĩnh Linh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật chính là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận và đạo đức. Các cấp ủy Đảng luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Đảng. Tích cực ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nhân dân ở những vùng đang triển khai thực hiện các dự án lớn để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực giải quyết các vụ việc bức xúc của quần chúng nhân dân, không để xuất hiện “điểm nóng”.

 

Trong năm, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo và kỷ luật Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Năm 2021, UBKT Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức; song cũng có một vài tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm về những nội dung được kiểm tra. Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn quan tâm công tác giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề về các nội dung: tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác cán bộ; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; việc thực hiện đề án nêu gương; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 23 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 10 tổ chức, 13 đảng viên đạt 100% kế hoạch. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng tại 11 đảng bộ và 5 chi bộ cơ sở.

 

Đánh giá về hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang nhấn mạnh: “Xác định kiểm tra, giám sát là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, nên năm 2021 ngoài việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đối với nhiều tổ chức đảng, đảng viên. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các TCCSĐ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định rằng công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện đã đưa lại nhiều hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc nổi cộm liên quan đến các lĩnh vực, các vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm. Vì vậy, đã giúp các tổ chức đảng giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, thấy rõ những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, bổ sung, điều chỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ”. 

 

Trong công tác cán bộ, địa phương chú trọng khâu tuyển dụng và đào tạo để nâng cao chất lượng và đào tạo nguồn cán bộ lâu dài; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ngày càng hợp lý. Đồng thời, huyện chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá và đánh giá đúng thực chất cán bộ để đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách. Đến nay, chất lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng tập trung cho cơ sở, xây dựng lực lượng cốt cán bảo đảm chất lượng và có độ tin cậy cao. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sự đoàn kết trong cấp ủy và hệ thống chính trị. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong làm việc của cấp ủy, mỗi cấp ủy viên phải bám sát cơ sở và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Xử lý hài hòa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, tránh tình trạng bao biện, làm thay.

 

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX đến nay, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, trong đó có việc đội ngũ cán bộ có sự biến động lớn; đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Mặt khác là những tác động bất lợi từ đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Linh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế phát triển năm sau cao hơn năm trước; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng- an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), có 13/15 xã đạt 19/19 tiêu chí và dự kiến đến năm 2025 Vĩnh Linh sẽ đạt chuẩn huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Thành quả trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song xây dựng, phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nguyên nhân cốt lõi.

 

Nhân dân quyết định vận mệnh lịch sử nhưng không tách khỏi sự giác ngộ, tổ chức và lãnh đạo toàn diện của Đảng. Khẳng định về vai trò của Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết: “BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ đề năm  và cơ bản hoàn thành cả 3 thành tố mà chủ đề năm 2021 đã đề ra là “Huy động nguồn lực - Phục hồi kinh tế - Tạo đà bứt phá” với tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 229 tỷ đồng so với năm 2020; nông nghiệp sớm phục hồi, năng suất lúa bình quân 2 vụ tăng cao, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đều vượt kế hoạch; cơ bản làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, người dân sản xuất, kinh doanh.  Đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của cấp ủy để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá về kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, tạo thuận lợi về quỹ thời gian để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Kịp thời phát hiện vấn đề, chủ động ban hành văn bản để lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt”.

 

Nhìn về tương lai, Vĩnh Linh đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng không ít những thách thức, khó khăn. Sự phát triển đi lên của Vĩnh Linh không chỉ phụ thuộc sự quan tâm lớn từ tỉnh và Trung ương, mà còn là chính vào sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Có như vậy, diện mạo quê hương Vĩnh Linh sẽ khang trang hơn, khởi sắc hơn. Nói về một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang nhấn mạnh: “Trong năm 2022, Vĩnh Linh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Vĩnh Linh giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Phát triển kinh tế gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân”.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương gắn với chủ đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt - Tập trung nguồn lực - Đổi mới và phát triển”.

 

Để bắt nhịp cùng sự phát triển chung của toàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Linh đoàn kết, thống nhất một lòng, đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết khơi dậy và phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn ngoại lực đầu tư để Vĩnh Linh phát triển nhanh, giàu đẹp.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chuyên đề năm 2022 (P3): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc (18/5/2022)
Tổ chức tọa đàm “81 màu hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước” (16/5/2022)
Tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự giai đoạn 2013-2020 (14/5/2022)
UBND huyện Vĩnh Linh họp phiên thường kỳ tháng 4/2022 (12/5/2022)
Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/5/2022)
Vĩnh Linh hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 (11/5/2022)
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang kiểm tra việc sử dụng đất trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đi qua xã Vĩnh Hà (9/5/2022)
Chuyên đề năm 2022 (P2): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo (9/5/2022)
Triển khai thực hiện Tháng nhân đạo năm 2022 (9/5/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh