UBND Huyện
- Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá -  Vĩnh Linh - Quảng Trị
- Điện thoại: (023) 3820375
- Fax: 023 3820787
- Email: vinhlinh@quangtri.gov.vn

 
UBND HUYỆN VĨNH LINH

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Thái Văn Thành Chủ tịch  0233.3828352 0914.079.970 thaivanthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch   0916.223.132 nguyenanhtuan5@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thiên Tùng Phó chủ tịch    0905.651.777 nguyenthientung@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Phụng Chánh VP 0233.3820375 0913.485.126 hoangthiphung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Trí           Trưởng Phòng Tư pháp                   0988259882 nguyenductri@quangtri.gov.vn
 Lê Thanh Hải            Trưởng Phòng GD-ĐT                  3820502 0941396397 lethanhhai.vinhlinh@quangtri.gov.vn
Lương Ngọc Ninh     Trưởng phòng VHTT              0914066660 luongngocninh@quangtri.gov.vn
Lê Nam Thành      Trưởng phòng TC- KH                   0914180567 lenamthanh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Năm            Trưởng phòng TN-MT                    0905651939 levannam@quangtri.gov.vn
            Trưởng phòng KT-HT                    0942.337.789 @quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn       Trưởng phòng Y tế                         0983097267 nguyenvanson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ái Tân          Trưởng phòng LĐTBXH               0914745169 nguyenaitan@quangtri.gov.vn
Lê Thanh Hải         Chánh Thanh tra huyện                  01235912612 lethanhhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Lục           Trưởng  phòng NN và PTNT          0944.710.767 nguyendinhluc@quangtri.gov.vn

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2023 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh