Pháp luật - Đời sống

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 23/11/2021 10:22:37 SA

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung quy chế dân chủ (QCDC). Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tham gia ký kết thương lượng lao động tập thể năm 2021.

 

Để thực hiện hiệu quả QCDC, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện Vĩnh Linh đã xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp trong huyện tham mưu cho cấp ủy đảng kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đưa nội dung thực hiện QCDC gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” , “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, QCDC ở cơ sở thực sự đi vào đời sống, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

 

Tính trong năm 2021, toàn huyện tổ chức hơn 300 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Nội dung đối thoại là những vấn đề có nhiều tác động đến đời sống xã hội như: quản lý tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ chính sách đối với người có công... Nhiều phản ánh kiến nghị của nhân dân được giải quyết ngay tại hội nghị, đối với những nội dung cần thời gian để giải quyết người chủ trì giao cho các cơ quan, ban, ngành có liên quan nghiên cứu trả lời nhân dân theo quy định, đồng thời kiểm tra kết quả xử lý kiến nghị của nhân dân làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, công việc được giao của cán bộ các cấp.

 

Việc thực hiện QCDC được các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất… được thông tin rộng rãi đến người dân. Các xã, thị trấn đã phát huy vai trò nhân dân trong việc tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân như: Mức hỗ trợ đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, bình chọn các đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, xây dựng hương ước... Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, huy động nội lực sức dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

 

Đối với việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng được triển khai nghiêm túc. Thông qua việc thực hiện QCDC, các đơn vị đã bám sát quy định của pháp luật để cụ thể hóa xây dựng các quy chế, quy định trong điều hành, quản lý hoạt động tại đơn vị, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức. Quá trình thực hiện QCDC luôn gắn với chương trình cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, trong năm công tác cải cách hành chính ở huyện Vĩnh Linh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/11/2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã thụ lý 46.134 hồ sơ. Trong đó 45.550 hồ sơ được giải quyết và đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,7%.  Không có ý kiến phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ.

 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng tổ chức đối thoại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Toàn huyện Vĩnh Linh hiện có 172 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, có 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 19 doanh nghiệp có đảng viên; 1 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên và 2 doanh nghiệp có tổ chức Cựu chiến binh. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động. Nội dung hội nghị chủ yếu bàn về các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh; cải thiện chế độ làm việc; bầu Ban thanh tra nhân dân; xây dựng quy chế về tiền lương, khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã chủ động trong việc xây dựng các quy chế, quy định nhằm thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp tạo nên sự đồng thuận cũng như gắn kết hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

 

Tuy vậy, việc thực hiện QCDC ở huyện Vĩnh Linh vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định như: QCDC còn mang tính hình thức; một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình; việc triển khai thực hiện QCDC trong các loại hình hợp tác xã, hộ gia đình hay cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động chưa được chú trọng; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy vai trò tích cực.

 

 

Từ thực tiễn nêu trên, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào đời sống. Tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, từ đó phát huy được tiềm năng, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tập huấn công tác bảo trợ xã hội (8/9/2022)
Ngăn chặn sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (8/9/2022)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022 (7/9/2022)
Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay vốn chính sách đối với học sinh, sinh viên (6/9/2022)
Hưởng ứng “Tháng khuyến học” và Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 (5/9/2022)
Vĩnh Linh có tổng dân số trên 88 nghìn người (4/9/2022)
Tập huấn ghi chép thông tin ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho CTV năm 2022 (26/8/2022)
Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (26/8/2022)
Tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở SXKD nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT (23/8/2022)

 

Bản đồ hành chính

Tin từ các Xã, Thị trấn
Thủ tục hành chính
Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh