Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/07/2022 4:26:43 CH

Ngày 22/7/2022, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022.

 

Căn cứ vào danh mục tổng hợp những TTHC có phát sinh hồ sơ nhiều, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phòng ban, chuyên môn thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ công chức đơn vị mình tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền mình theo tiêu chí: Sự cần  thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính; bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức, những quy định TTHC không còn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Đề xuất phương án đơn giản hoá các quy định, thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

 

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu phải đảm bảo đạt tối thiểu 10% tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ đối với các đơn vị có số lượng phát sinh hồ sơ từ 20 thủ tục trở lên; 15- 20% tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ đối với các đơn vị có số lượng hồ sơ phát sinh dưới 20 thủ tục; cắt giảm được ít nhất 20% thời gian thực hiện đối với các TTHC thời gian giải quyết còn dài so với thực tế và đảm bảo việc cắt giảm không làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết TTHC.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Linh: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI (10/8/2022)
Rà soát, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính năm 2022 (22/7/2022)
Vĩnh Linh: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp năm 2022 (22/6/2022)
Tiếp nhận gần 18.700 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/6/2022)
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (7/6/2022)
Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản, ký ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử (21/5/2022)
Tăng cường công tác cải cách hành chính (20/5/2022)
Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (18/4/2022)
Tăng cường xử lý hồ sơ THHC lĩnh vực đất đai (14/4/2022)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh