Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 19/01/2022 3:46:25 CH

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Linh luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Một trong những vấn đề quan trọng đó là công tác chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đồng thời có chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao về công tác tại các địa phương nên nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Hiện nay, cán bộ chủ chốt cấp huyện, có 1 người có trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 16,7%; 66,6% cán bộ có trình độ thạc sĩ; trình độ đại học chiếm 16,7%. Đối với cấp trưởng, phó phòng ban ngành, đoàn thể có 36,2% có trình độ thạc sĩ; 63,8% có trình độ đại học. Cán bộ chủ chốt cấp xã, số người có trình độ thạc sĩ chiếm 5,2%; đại học 93,%; trung cấp 2,7%. Cán bộ cấp thôn, bản, khóm phố phần lớn có trình độ học vấn phổ thông trở lên, đội ngũ này hàng năm được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, Vĩnh Linh đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển dụng, đánh giá nhận xét cán bộ, triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Thông qua công tác nhận xét, đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Việc quy hoạch cán bộ cấp huyện và cơ sở đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch đạt cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đều đạt và vượt yêu cầu so với kế hoạch, cơ cấu giữa các độ tuổi hợp lý đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

 

Bên cạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, huyện Vĩnh Linh còn chú trọng đến công tác đào tạo theo hướng lấy kinh nghiệm từ thực tiễn bằng cách luân chuyển công tác nhằm giúp cán bộ luân chuyển, điều động phát huy năng lực công tác, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng bước trưởng thành. Từ 2016- 2021, huyện đã tiến hành luân chuyển, điều động 30 cán bộ. Trong đó, có 9 đồng chí cán bộ cấp huyện luân chuyển về công tác tại các xã, thị trấn; điều động, luân chuyển 18 đồng chí giữa các ban, phòng, ngành cấp huyện và điều động 1 đồng chí cán bộ cơ sở lên công tác tại huyện.

 

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đã đi vào nề nếp, đảm bảo trong diện quy hoạch, có sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị đảm bảo nguyên tắc, thủ tục quy định. Đặc biệt đã kết hợp chặt chẽ giữa giới thiệu, nhận xét của cấp uỷ, người đứng đầu của cán bộ công chức với ý kiến tham gia của cấp uỷ địa phương nơi cán bộ công tác và nơi cư trú nên cán bộ được bổ nhiệm đều đảm bảo tiêu chuẩn chức danh quy định; có phẩm chất và năng lực, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ 2016 đến nay, đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ trưởng, phó phòng ban, đoàn thể cấp huyện 67 đồng chí. Trong đó, bổ nhiệm mới 23 đồng chí, bổ nhiệm lại 44 đồng chí.

 

Mặt khác Vĩnh Linh cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ bổ nhiệm; nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, HĐND, UBND các cấp, các chức danh chủ chốt từ huyện đến cơ sở đều được kiểm soát chặt chẽ. Qua nắm bắt, thẩm định tiêu chuẩn chính trị có 100% cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Những trường hợp cán bộ có liên quan đến lịch sử chính trị đều được thẩm tra, xác minh và kết luận. Trong bố trí, sử dụng cán bộ Vĩnh Linh đã thực hiện nghiêm quy định số 126 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

 

Tuy nhiên, công tác cán bộ ở Vĩnh Linh thời gian qua vẫn còn có những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng thiếu chủ động, quyết liệt, không kịp thời trong lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; công tác nhận xét đánh giá cán bộ ở một số đơn vị, địa phương một số mặt còn mang tính hình thức. Công tác quy hoạch cán bộ còn thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, có nơi quy hoạch còn dàn trải hoặc khép kín; mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, thiếu tính chuyên sâu, do đó hiệu quả sau đào tạo còn thấp do không bố trí cán bộ đúng chuyên ngành đào tạo.

 

Từ thực trạng nêu trên, để xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mục tiêu mà Vĩnh Linh đặt ra đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực, chủ động phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có trình độ lý lụân và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiến đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Giải pháp mà huyện Vĩnh Linh đặt ra đó chính là, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc giáo dục, rèn luyện cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, hợp lý, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đăng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2022 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh