Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 21/09/2021 9:38:52 SA

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh về việc duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021.

 

Năm 2020, kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đạt 83,64% (83,64 điểm) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố (tăng 2,32 điểm và giảm 11 bậc so với năm 2019); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 84,60%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 4 bậc so với năm 2019.

 

Trong đó, Chỉ số PAR INDEX có 3/8 nội dung được cải thiện về điểm số và xếp hạng, 2/8 nội dung được cải thiện về điểm số, 1/8 nội dung được cải thiện về xếp hạng; Chỉ số SIPAS có 4/5 nội dung được cải thiện về điểm số và xếp hạng. Kết quả trên cho thấy rằng, các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã có nhiều cố gắng, tập trung các nguồn lực trong việc triển khai, tổ chức các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC), theo đó đã tạo được sự thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung thực hiện về CCHC và sự phục vụ hành chính tại tỉnh còn hạn chế, đó là: Một số nội dung thành phần của các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; hiệu quả tác động từ kết quả thực hiện 6 lĩnh vực CCHC; tiếp nhận, xử lý ý kiến đóng góp của người dân, vì vậy đã ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng chung về Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh và không đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Để khắc phục những nội dung tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy các nội dung thực hiện tốt trong năm 2020 nhằm duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX và SIPAS của tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo rà soát, phân tích làm rõ nguyên nhân và khẩn trương có giải pháp để khắc phục các nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu của Chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2020 thuộc thẩm quyền phụ trách; đồng thời có kế hoạch duy trì và cải thiện các nội dung đạt kết quả tốt nhằm phấn đấu thực hiện công tác CCHC đạt kết quả cao hơn trong năm 2021.

 

Các sở, ngành được phân công chủ trì thực hiện các lĩnh vực về CCHC chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá các tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực của sở, ngành phụ trách; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các Bộ, ngành; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; cung cấp tài liệu, hồ sơ kiểm chứng đầy đủ, đúng quy định.

 

Các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để có những sáng kiến, giải pháp đột phá về công tác CCHC. Tăng cường rà soát, tự kiểm tra và kiểm tra các công việc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra hoặc các công việc được giao bổ sung để kịp thời có giải pháp xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát, tuyệt đối chấm dứt tình trạng kiểm tra, giám sát sơ sài, mang tính hình thức, đối phó.

 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cần phấn đấu để tập trung các nguồn lực nhằm duy trì và cải thiện Chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2021 của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị. Có giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân cấp. Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm; Hoàn thành có hiệu quả 100% các nội dung về công tác CCHC năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh và của cơ quan, đơn vị; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% và các nội dung liên quan khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả về công tác CCHC và hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Định kỳ khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của CCHC đối với lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC để chỉ đạo trực tiếp hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể các cấp; Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh phát huy vai trò trong công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện và nâng cao các Chỉ số nêu trên trong năm 2021.

 

BBT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 (22/6/2021)
Hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 97,8% (17/6/2021)
Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (12/3/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh