CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 06/07/2021 7:37:47 SA

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho biết: “5 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016- 2020”. Nhờ vậy, chỉ số CCHC của huyện được nâng lên qua từng năm. Từ vị trí tốp cuối năm 2014 vươn lên thứ 5 năm 2015, đến nay, Vĩnh Linh đã trở thành một trong những đơn vị được xếp loại tốt về công tác CCHC và đứng đầu khối UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh”.

 

Bộ phận một cửa thị trấn Hồ Xá.

 

Để Nghị quyết (NQ) đi vào cuộc sống, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức quán triệt thống nhất nhận thức về nội dung NQ và các văn bản liên quan đến công tác CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức các phòng ban cấp huyện và UBND các xã thị trấn. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch cũng xã định rõ mục tiêu đảm bảo xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát trển của địa phương trong thời kỳ mới. Song hành với đó, Vĩnh Linh thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Giai đoạn 2016- 2020, Vĩnh Linh đã tiến hành kiểm tra 61 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC, đưa ra những giải pháp khắc phục hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ cho lợi ích của công dân.

 

5 năm qua, 6 nội dung chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ gồm: Cải cách thể chế; cái cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính hướng tới nâng cao chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số PAR INDEX đều được Vĩnh Linh triển khai có hiệu quả.

 

Trong đó, đối với công tác cải cách thể chế, giai đoạn 2016- 2020, huyện ban hành 21 văn bản QPPL chủ yếu quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Ban hành 55 văn bản triển khai thi hành các văn bản QPPL và 68 văn bản góp ý hoàn thiện văn bản QPPL. Định kỳ hàng năm, huyện đều ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Đến nay, toàn huyện có 12 văn bản QPPL còn hiệu lực, 9 văn bản còn lại đã hết hiệu lực thi hành.

 

Thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, công tác CCHC được Vĩnh Linh đặc biệt chú trọng. Hiện nay, đối với cấp huyện có 297 thủ tục hành chính; cấp xã 137 thủ tục được số hóa đưa vào phần mềm một của điện tử. 100% thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức như: niêm yết tại trụ sở Bộ phận một cửa các cấp; công bố trên Cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền sâu rộng về cải cách thủ tục hành chính nhà nước trong đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng của CCHC nhà nước cho đội ngũ. Xem CCHC là quá trình lâu dài, không có điểm kết thúc. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì và liên tục trong triển khai CCHC. Giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Linh tiếp nhận 138.452 bộ hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hẹn đạt trên 99%/năm. Mỗi năm thực hiện lấy ý kiến hài lòng khoảng 30% người dân và có 100% người dân, doanh nghiệp đều hài lòng khi tham gia giải quyết các thủ tục hành chính ở cả 2 cấp huyện và xã.

 

Xác định hiện đại hóa nền hành chính là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử, Vĩnh Linh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Từ đó đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử huyện đã khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống của chính quyền tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đến bạn đọc, góp phần minh bạch thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, 100% xã, thị trấn kết nối mạng internet, có mạng LAN, Trang TTĐT để điều hành công việc; có 70% văn bản thực hiện chữ ký số; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 50% trở lên; 12 đơn vị, phòng ban cấp huyện và 100% xã thị trấn đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc này đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của cơ quan, đơn vị; giữ vừng lòng tin của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Bên cạnh thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính thì một trong những nội dung quan trọng của chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020 chính là về cải cách chế độ công vụ, công chức thông qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc UBND huyện quản lý. Hiện nay, UBND huyện có 12 phòng chuyên môn, 57 đơn vị sự nghiệp và 1 tổ chức Hội được giao biên chế, giảm 9 trường học và 2 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015; tinh giản biên chế được 101 người, đạt 50% kế hoạch. Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 6, BCH TƯ Đảng khóa XII, Vĩnh Linh đã thực hiện hoàn thành. Đến nay địa phương chỉ còn 149 thôn bản, khu phố với 18 xã, thị trấn. Việc bố trí, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sáp nhận được đảm bảo theo quy định.

 

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành nhận định: “Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai NQ 01 ở địa phương vẫn còn những vướng mắc như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai nhưng chưa đồng bộ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3,4 cũng như tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; tại một số đơn vị đã được sáp nhập việc bố trí người làm còn bất cập, chưa giải quyết triệt để số người dôi dư của một số lĩnh vực”.

 

Từ nhận định trên, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho hay, thời gian tới, huyện sẽ chú trọng hơn nữa công tác theo dõi, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động của CCHC; Tăng cường truyền thông sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,5 và dịch vụ bưu chính công. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Tiếp tục tinh gọn lại bộ máy nhà nước, đảm bảo hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp với vị trí công việc. Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử định hướng đến năm 2025... nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công tác CCHC hướng tới sự hài lòng của người dân.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Năm 2021 tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 98,7% (22/11/2021)
Vĩnh Linh: Yêu cầu các đơn vị làm thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn (17/11/2021)
10 cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm kiến sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2021” (10/11/2021)
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Vĩnh Linh (23/9/2021)
Vĩnh Linh: Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC (22/9/2021)
Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 (21/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (23/8/2021)
Phấn đấu tỉ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 sẽ đạt 50% (12/8/2021)
CCHC ở Vĩnh Linh, nhìn lại sau 5 năm thực hiện NQ 01 của Tỉnh ủy (6/7/2021)

 

Bản đồ hành chính

Copyright 2021 by Cổng Thông tin Điện tử huyện Vĩnh Linh